INTERCASH s.r.o.

Vymáhanie a inkaso pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok
Obchod s pohľadávkami
Obchodné informácie

Likvidácia obchodných spoločností
Poradenstvo pri konkurzných konaniach
Znalecké posudky

INTERCASH s.r.o. - Bratislava
Karloveská 6/C
839 09 Bratislava
Tel: (+421) 02 / 55 56 82 95, 96
Fax: (+421) 02 / 55 56 82 97
Email: posta ( @ ) intercash.sk

 

Vymáhanie a inkaso pohľadávok

 

INTERCASH s.r.o.
 
Preverenie bonity pohľadávky

Spoločnosť INTERCASH s.r.o. - ktorá sa špecializuje na správu, vymáhanie a inkaso pohľadávok, vznikla so zámerom poskytovať pomocné finančné služby, s dôrazom na aspoň čiastočné riešenie problému platobnej neschopnosti. Vzhľadom na celkovú špecifickosť takejto činnosti sa všetky aktivity realizujú s dôrazným, ale súčasne korektným prístupom k jednotlivým dlžníkom našich klientov.

Vedenie spoločnosti presadzuje filozofiu byť medzičlánkom medzi dlžníkom a veriteľom, a zabezpečovať tak nielen ich finančné vyrovnanie, ale navyše aj vzájomnú komunikáciu. Dlžník je totiž určitým spôsobom partnerom a v rámci know-how spoločnosti je možné prispieť k stabilizácii jeho finančných tokov, čo je vo všeobecnosti prínosom aj pre klienta v postavení veriteľa. Na druhej strane dlžník je obyčajne taktiež aj veriteľom a teda naším potenciálnym budúcim klientom.

Keďže chceme ponúkať komplexné spektrum služieb, sú naše súčasné aktivity orientované aj smerom k likvidátorom a správcom konkurzných podstát, s ktorými intenzívne spolupracujeme najmä v oblasti ohodnocovania a speňažovania pohľadávok a ďalšieho majetku úpadcov.

Pri našej činnosti využívame odborné vedomosti a bohaté praktické skúsenosti tímu pracovníkov a osvedčené know-how. Jeho súčasťou je aj vlastná databáza podnikateľských subjektov a ich vzájomných záväzkových vzťahov. Činnosť spoločnosti možno okrem profesionality charakterizovať predovšetkým korektnosťou voči obchodným partnerom a diskrétnym zaobchádzaním so zverenými informáciami. Samozrejmosťou je dodržiavanie platnej legislatívy, dobré mravy a slušnosť voči konkurencii.

!!! INTERCASH s.r.o. - Vymáhanie a inkaso pohľadávok - vyskúšajte náš nový web !!!
 

 
 

Právna informácia. Prevádzkovateľom webových stránok http://www.konto.sk je obchodná spoločnosť KONTO, s.r.o., so sídlom : Kominárska 2 - 4, 839 09 Bratislava 32, Slovenská republika, IČO : 31600166, DIČ : SK2020436858, zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd v BA I. Oddiel : Sro, Vložka č: 10398/B. Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti KONTO s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti KONTO, s.r.o. . Logo spoločnosti KONTO s.r.o. je ochrannou známkou registrovanou na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Porušenie práv z ochrannej známky sa trestá podľa zákona. Obchodná spoločnosť KONTO s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť KONTO s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na dalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú. Obchodná spoločnosť KONTO s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť KONTO s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplnovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodná spoločnosť KONTO s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti KONTO s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto - vyššie uvedené webové stránky.